دامداری که با دادن سویا به گاو خود 10 برابر شیر دریافت می کرد!

بهترین شیر از گاو ها زمانی به دست می آید که در رژیم غذایی آن ها تجدید نظر شود. مردی پیدا شده است که به گاو خود سویا می داد.

روغن حاصل از دانه های سویا خوراکی فله یکی از مهمترین انواع روغنها در جهان است. سویا یکی از غنی ترین ماده های آلی در زمینه  اسید لینولئیک می باشد. فروش عمده سویا در زمینه مواد غذایی به فراوانی انجام می شود.

میزان روغن موجود در سویا بسته ای 18 تا 25 درصد می باشدو پروتئین های موجود در سویا بسیار شبیه پروتئین های گیاهی می باشد. بیشتر تولیدکنندگان خرید عمده سویا برای تولید روغن آن انجام می دهند.

در بین محصولات حاصل از سویا می توان آرد سویا را نام برد که آردی شامل پروتئین و تا حدودی کربوهیدرات است که از آسیاب کردن دانه خشک سویا حاصل می شود. خرید سویا گوشتی بیشتر به این منظور است.